Testy na prawo jazdy

Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy kierujący jadący:

testy na prawo jazdy

A) za nim nie rozpoczął wyprzedzania,

B) przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu,

C) przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, kierujący pojazdem powinien podać na żądanie osób w nim uczestniczących:

testy na prawo jazdy

A) swoje dane personalne,

B) dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu,

C) dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien spodziewać się lotniska,

B) może spodziewać się silnych bocznych podmuchów wiatru,

C) powinien spodziewać się podmuchów wiatru tylko z lewej strony.


Kierujący pojazdem powinien zmienić światła drogowe na mijania, gdy zbliża się do pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) nadjeżdżającego z przeciwka,

B) poprzedzającego, którego kierujący może być oślepiony,

C) szynowego, jeśli istnieje możliwość oślepienia kierującego nim.


Pojazd może być pozostawiony w nocy bez oświetlenia:

testy na prawo jazdy

A) w miejscu znajdującym się poza drogą,

B) na poboczu nieoświetlonej drogi,

C) na chodniku.


Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony w jednym kierunku,

B) zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,

C) zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.


W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może dojechać do sygnalizatora,

B) może dojechać do jezdni drogi poprzecznej,

C) powinien przygotować się do jazdy.


Unieruchomienie pojazdu na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,

B) dozwolone, bez opuszczania pojazdu przez kierującego,

C) zabronione.


Ten migający sygnał:

testy na prawo jazdy

A) oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,

B) ostrzega o niebezpieczeństwie,

C) zabrania wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.


Przy tym zestawie znaków zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje:

testy na prawo jazdy

A) na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem,

B) od miejsca jego ustawienia,

C) do najbliższego skrzyżowania.


Widząc ten znak kierujący pojazdem o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 2 t nie może jechać dalej niż:

testy na prawo jazdy

A) 600 metrów za najbliższym skrzyżowaniem,

B) do miejsca ustawienia tego znaku,

C) 600 metrów tą drogą.


W tej sytuacji skrzyżowanie może opuścić pojazd:

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest informowany o:

testy na prawo jazdy

A) zamknięciu drogi,

B) wyznaczonym objeździe,

C) wyznaczonym dla samochodów ciężarowych przejeździe tranzytowym.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w lewo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) że podczas skręcania w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem może być ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) przejściu dla pieszych,

B) miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci,

C) bliskości miejsca na drodze szczególnie uczęszczanego przez dzieci.


W tej sytuacji kierujący pojazdem w czasie jazdy:

testy na prawo jazdy

A) może używać świateł drogowych,

B) powinien używać świateł drogowych,

C) może używać świateł mijania.


Która z tych lampek kontrolnych po zaświeceniu w czasie jazdy informuje o konieczności niezwłocznego zatrzymania pojazdu?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 3,

B) powinien zająć pas 1,

C) może zająć pas 1,2 lub 3.


Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym z zaporami,

B) jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym bez zapór,

C) jest w odległości 150-300 m od przejazdu kolejowego.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

testy na prawo jazdy

A) wyłącznie najbliższy złamaniu staw,

B) jedynie samo miejsce złamania,

C) miejsce złamania i najbliższe stawy.


Pojazd może zostać usunięty z drogi, gdy:

testy na prawo jazdy

A) jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych,

B) jego stan wskazuje, że nie jest używany,

C) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób.